ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Kérjük, figyelmesen olvassa el és tanulmányozza az Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban: ÁSZF). Társaságunk, a CÁPÁKINVEST Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság az ÁSZF-ben tájékoztatja a tanácsadásra jelentkezőket a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről. Az „ÁSZF-t elolvastam és elfogadom” négyzet bejelölésével a rendezvényen résztvevő úgy nyilatkozik, hogy jelen szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, a rendezvényekre való regisztrációval, részvétellel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.baloghlevente.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: http://www.baloghlevente.com/aszf.

Az üzleti tanácsadás szervezője:

CÁPÁKINVEST Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye (egyben a panaszügyintézés helye): 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó utca 2.

adószáma: 26705293-2-13

cégjegyzék száma: 13-09-199083

nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

elérhetőség: 

e-mail: capakinvest@gmail.com

weblap: www.baloghlevente.com

A szerződés nyelve: magyar

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cég neve: Wix.com LTD 

Székhely: 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel

EU VAT No.: EU442008451

Trade Register: 

E-mail: 

 

Résztvevő: az üzleti tanácsadáson résztvevő személy

A tanácsadás helye, ideje: a tanácsadásra a jelentkezés időpontjától külön egyeztetett időpontokban, online és személyesen kerül sor. 

1. Alapvető rendelkezések:

1.1. 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. 

A jelen Szabályzat 2021. október hó 15. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.3. 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.4. 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. Jelentkezés

2.1. 

Felhasználó a weboldalon történő jelentkezéssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez önkéntesen hozzájárul.

2.2. 

Felhasználó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.3. 

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.4. 

Az ügyfél a jelentkezéssel kijelenti és megerősíti, hogy jelen ÁSZF tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ügyfél a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ügyfél önkéntesen megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám), valamint a tanácsadáson való részvétellel kapcsolatos egyéb adataira vonatkozó információkat együttesen: Adatok - felhasználja a következő célokra: az adatkezelés célja a jelen szerződéses feltételek szerinti szerződés létrehozása és teljesítése és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítése.

 

2.5

Az üzleti tanácsadáson való részvétel érdekében a jelentkező részéről regisztrációval egybekötött jelentkezés szükséges a www.baloghlevente.com weboldalon. A jelentkezés menete a honlapon leírtak szerint történik, a „Jelentkezés” megjelölésű menüpontra kattintva. A jelentkező és társaságunk – mint a tanácsadás szervezője – között a jelentkezés végrehajtásával, a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével, az ÁSZF elfogadásával, a személyes adatok társaságunk általi kezeléséhez való hozzájárulással, és társaságunk visszaigazolásával a szerződés érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés időbeli hatálya az üzleti tanácsadás időtartamához igazodik, a tanácsadás befejezésével megszűnik. Résztvevő köteles a jelentkezési lapot teljeskörűen valós adatokkal kitölteni. A jelentkezéssel, illetve az ÁSZF elfogadásával résztvevő arról is nyilatkozik, hogy a szerződéskötés tekintetében cselekvőképessége nem került korlátozásra.

2.6

Az ÁSZF-nek megfelelő jelentkezés, a tanácsadási díj megfizetése és társaságunk visszaigazolása alapján résztvevő jogosulttá válik az üzleti tanácsadáson való részvételre. A létrejött szerződés alapján társaságunk a www.baloghlevente.com oldalon meghirdetett szolgáltatást nyújtja résztvevőnek. A jelentkezési lap kitöltése és az ÁSZF elfogadása minden esetben érvényes jelentkezésnek tekinthető, ezért az üzleti tanácsadás megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után.

3. Fizetési feltételek

3.1

A részvételi díjat Résztvevő Szolgáltató által kiállított számla alapján utalással fizeti meg Szolgáltató részére Szolgáltató fizetési számlájára. A részvételi díj akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben az Szolgáltató fenti számláján jóváírásra került. Szolgáltató részéről kiállított számla elsődlegesen a jelentkezéskor megadott e-mail cím útján kerül megküldésre Résztvevőnek. A részvételi díj meg nem fizetése esetén Szolgáltató a jelentkezést nem fogadja el, a szerződés így nem jön létre, így abból Szolgáltatónak kötelezettsége nem keletkezik. A jelentkezés sorrendjére a részvételi díj megfizetésének sorrendje irányadó. Részvételi díjat résztvevő a jelentkezés időpontjától, illetve Szolgáltató által kiállított számla elektronikus megküldésétől számított 5 munkanapon belül megfizeti Szolgáltató részére.

3.2

A részvételi díjakról Résztvevő minden esetben a www.baloghlevente.com honlapon tájékozódhat, a részvételi díj feltüntetésre kerül a jelentkezési lapon is. A részvételi díj kizárólag az üzleti tanácsadást foglalja magába. 

4. Szerződéstől való elállás

4.1. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Ezt követően történt elállás esetében társaságunk a részvételi díj visszatérítésére nem köteles. A jelentkezés más személyre átruházható. Határidőben történt elállás esetében társaságunk 8 napon belül intézkedik a részvételi díj visszatérítéséről banki átutalással. A szerződéstől való elállás joga írásban gyakorolható. Az elállási jog gyakorlása miatt fogyasztót költség nem terheli.

4.2

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. E körben az üzleti tanácsadás megkezdésével és jelen ÁSZF elfogadásával fogyasztó kifejezetten lemond a felmondási, illetve elállási jogától.

4.3

Társaságunk akkor jogosult a megkötött szerződéstől való elálláshoz, amennyiben Résztvevő a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy felszólítás ellenére sem teljesíti, illetve a szerződés lényeges feltételét egyéb módon súlyosan megszegi.

4.4

Szolgáltató az üzleti tanácsadás folyamán, illetve annak megkezdése előtt legalább 8 naptári nappal e-mailben, vagy postai úton közölt nyilatkozatával indokolás nélkül elállhat a vonatkozó szerződéstől, amely esetben kizárólag a felé már megfizetett részvételi díj arányos visszatérítésére köteles, egyéb igények érvényesítését kifejezetten kizárja. A Résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, ezzel kapcsolatosan semmilyen igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben. 

4.5

A megfizetett részvételi díj visszatérítésén felül további igénnyel Résztvevő Szolgáltatóval szemben nem élhet, amennyiben a COVID-19 világjárvánnyal összefüggő kormányzati intézkedések miatt az üzleti tanácsadás a meghirdetett időpontban, illetve helyszínen nem tartható meg. Ilyen esetben Szolgáltató az üzleti tanácsadást későbbi időpontban tartja meg, a megfizetett díj elsődlegesen e későbbi időpontban megtartott tanácsadáson való részvétel jogát biztosítja.  

5. Kép- és hangfelvétel készítése

Társaságunk az üzleti tanácsadás megtartása során kép- és hangfelvételt készít vagy készíttet, amelyet nyilvánosan elektronikus úton elérhetővé tesz. Az ÁSZF elfogadásával a Résztvevő hozzájárul a személyiségi jogait nem sértő kép- és hangfelvétel készítéséhez és a felvételek nyilvánossá tételéhez.

6. Biztosítás

Résztvevők személy, és vagyonbiztosításról maguk gondoskodnak. Társaságunk nem felel a résztvevők személyében vagy vagyonukban a tanácsadás időtartama alatt bekövetkezett kárért.

7. Felelősség

Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy az üzleti tanácsadás alapját képező jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Így szolgáltató a tanácsadás során a tőle elvárható legjobb tudásának megfelelően jár el, ugyanakkor felelősséggel nem tartozik a tanácsadás alapján fogyasztó által hozott döntések eredményességéért. Az üzleti kockázat minden esetben résztvevőt terheli.   

8. Egyéb rendelkezések

8.1

A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a www.baloghlevente.com weboldalon található, melyet résztvevő a regisztrációval elfogad.

8.2

Társaságunk fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a tanácsadás helyszíne, időpontja, egyéb körülményei megváltozhatnak, ebből eredő igényt résztvevő társaságunkkal szemben nem érvényesítheti.

8.4

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő, annak teljesítésével kapcsolatos polgári jogi felelősséget a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak szerint társaságunk korlátozza a részvételi díj mértékéig, mely alól kivételt képez a szándékosan okozott, illetve az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító károkozásért való felelősség. A felelősség korlátozása kiterjed a szerződésen kívül okozott károkra is Társaságunk részéről. 

8.5

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné válna, az a fennmaradó részek érvényességét nem érinti.

 

Budapest, 2021. október 15.