top of page

Hogyan lehetsz Te is bajnok?

-egész napos „edzőtábor” személyesen Balogh Leventével

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el és tanulmányozza az Általános Szerződési Feltételeinket (a

továbbiakban: ÁSZF). Társaságunk, a CÁPÁKINVEST Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt

Felelősségű Társaság az ÁSZF-ben tájékoztatja a tanácsadásra jelentkezőket a köztük létrejövő

szerződés általános feltételeiről. Az „ÁSZF-t elolvastam és elfogadom” négyzet bejelölésével a

rendezvényen résztvevő úgy nyilatkozik, hogy jelen szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem

minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal

működésével, a rendezvényekre való regisztrációval, részvétellel kapcsolatosan felmerülő

kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.baloghlevente.com) és aldomainjein

történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő

weboldalról: http://www.baloghlevente.com/aszf.

Az üzleti tanácsadás szervezője:

CÁPÁKINVEST Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye (egyben a panaszügyintézés helye): 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó utca 2.

adószáma: 26705293-2-13

cégjegyzék száma: 13-09-199083

nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

elérhetőség: +36 70 333 3032

e-mail: capakinvest@gmail.com

weblap: www.baloghlevente.com

A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cég neve: Wix.com LTD

Székhely: 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel

EU VAT No.: EU442008451

Trade Register:

E-mail:

Résztvevő: az üzleti tanácsadáson résztvevő személy

A tanácsadás helye, ideje: a tanácsadásra a jelentkezés időpontjától külön egyeztetett

időpontokban, online és személyesen kerül sor.

1. Alapvető rendelkezések:

1.1.

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a

magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

(„Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó

és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön

kikötés nélkül is irányadók.

1.2.

A jelen Szabályzat 2022. február 22. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok

hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal

használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi

szabályozás automatikusan érvényes.

1.3.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát

bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a

Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.4.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon

megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon

megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása

és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. Jelentkezés

2.1.

Felhasználó a weboldalon történő jelentkezéssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon

közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez

önkéntesen hozzájárul.

2.2.

Felhasználó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során

megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés

semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy

adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.3.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető

késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.4.

Az ügyfél a jelentkezéssel kijelenti és megerősíti, hogy jelen ÁSZF tartalmát megismerte, annak

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ügyfél a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz,

hogy az Adatkezelő az ügyfél önkéntesen megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail-cím,

 

telefonszám), valamint a tanácsadáson való részvétellel kapcsolatos egyéb adataira vonatkozó

információkat együttesen: Adatok - felhasználja a következő célokra: az adatkezelés célja a jelen

szerződéses feltételek szerinti szerződés létrehozása és teljesítése és az azzal kapcsolatos

igényérvényesítés elősegítése.

 

2.5

Az üzleti tanácsadáson és a programon való részvétel érdekében a jelentkező részéről

regisztrációval egybekötött jelentkezés szükséges a www.baloghlevente.com weboldalon. A

jelentkezés menete a honlapon leírtak szerint történik, a „Jelentkezés” megjelölésű menüpontra –

vagy annak alváltozatára kattintva. A jelentkező és társaságunk – mint a tanácsadás szervezője –

között a jelentkezés végrehajtásával, a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével, az ÁSZF

elfogadásával, a személyes adatok társaságunk általi kezeléséhez való hozzájárulással, és

társaságunk visszaigazolásával a szerződés érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli

szerződésnek minősül. A szerződés időbeli hatálya az üzleti tanácsadás időtartamához igazodik, a

tanácsadás befejezésével megszűnik. Résztvevő köteles a jelentkezési lapot teljeskörűen valós

adatokkal kitölteni. A jelentkezéssel, illetve az ÁSZF elfogadásával résztvevő arról is nyilatkozik,

hogy a szerződéskötés tekintetében cselekvőképessége nem került korlátozásra.

2.6

Az ÁSZF-nek megfelelő jelentkezés, a részvételi díj előre történő megfizetése és társaságunk

visszaigazolása alapján résztvevő jogosulttá válik az üzleti tanácsadáson való részvételre. A

létrejött szerződés alapján társaságunk a www.baloghlevente.com oldalon meghirdetett

szolgáltatást nyújtja résztvevőnek.

3. Fizetési feltételek

3.1

A részvételi díjat Résztvevő a www.baloghlevente.com internetes oldalon, bankkártyás fizetéssel

tudja teljesíteni. Résztevő minden esetben a weboldal online fizetését támogató pénzintézet

rendszerén köteles megfizetni a részvétel ellenértékét. A részvétel díjának Szolgáltató

bankszámláján történt jóváírását követően Szolgáltató számlát állít ki elektronikus formátumban,

melyet Résztvevő jelentkezéskor megadott e-mail címére haladéktalanul megküldi. Az

elektronikus számla tartalmazza az áfát. A részvételi díj meg nem fizetése esetén Szolgáltató a

jelentkezést nem fogadja el, a szerződés így nem jön létre, így abból Szolgáltatónak kötelezettsége

nem keletkezik. A jelentkezés sorrendjére a részvételi díj megfizetésének sorrendje irányadó. A

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt külső -általa előre nem látható okoknál fogva-

az esemény előtt akár 24 órával is lemondhatja. Ebben az esetben természetesen vissza utalja a

részvétel díját a jelentkezőnek. Amennyiben a regisztrált Résztvevő nem jelenik meg a

programon, akkor a részvételi díj visszatérítése nem illeti meg.

3.2

A részvételi díjakról Résztvevő minden esetben a www.baloghlevente.com honlapon

tájékozódhat. A részvételi díj kizárólag az üzleti tanácsadást foglalja magába.

4. Szerződéstől való elállás

4.1.

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet

szabályozása értelmében Fogyasztó a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás

nélkül elállhat a szerződéstől. Ezt követően történt elállás esetében társaságunk a részvételi díj

visszatérítésére nem köteles. A jelentkezés más személyre átruházható. Határidőben történt elállás

esetében társaságunk 8 napon belül intézkedik a részvételi díj visszatérítéséről banki átutalással. A

szerződéstől való elállás joga írásban gyakorolható. Az elállási jog gyakorlása miatt fogyasztót

költség nem terheli.

4.2

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés

esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a

szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. E körben az üzleti

tanácsadás megkezdésével és jelen ÁSZF elfogadásával fogyasztó kifejezetten lemond a

felmondási, illetve elállási jogától.

4.3

Társaságunk akkor jogosult a megkötött szerződéstől való elálláshoz, amennyiben Résztvevő a

jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy felszólítás ellenére sem teljesíti, illetve a

szerződés lényeges feltételét egyéb módon súlyosan megszegi.

4.4

A megfizetett részvételi díj visszatérítésén felül további igénnyel Résztvevő Szolgáltatóval

szemben nem élhet, amennyiben a COVID-19 világjárvánnyal összefüggő kormányzati

intézkedések miatt az üzleti tanácsadás a meghirdetett időpontban, illetve helyszínen nem tartható

meg. Ilyen esetben Szolgáltató az üzleti tanácsadást későbbi időpontban tartja meg, a megfizetett

díj elsődlegesen e későbbi időpontban megtartott tanácsadáson való részvétel jogát biztosítja. A

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett programot megváltoztassa, az előadást

esetleg más előadóval tartsa meg, mely nem jogosítja fel Részvevőt arra, hogy a részvételi díjat

visszakérje.

5. Kép- és hangfelvétel készítése

Társaságunk az üzleti tanácsadás megtartása során kép- és hangfelvételt készít vagy készíttet,

amelyet nyilvánosan elektronikus úton elérhetővé tesz. Az ÁSZF elfogadásával a Résztvevő

hozzájárul a személyiségi jogait nem sértő kép- és hangfelvétel készítéséhez és a felvételek

nyilvánossá tételéhez.

6. Biztosítás

Résztvevők személy, és vagyonbiztosításról maguk gondoskodnak. Társaságunk nem felel a

résztvevők személyében vagy vagyonukban a tanácsadás időtartama alatt bekövetkezett kárért.

7. Felelősség

Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy az üzleti tanácsadás alapját képező jogviszonyra a Ptk.

megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Így szolgáltató a tanácsadás során a

tőle elvárható legjobb tudásának megfelelően jár el, ugyanakkor felelősséggel nem tartozik a

 

tanácsadás alapján fogyasztó által hozott döntések eredményességéért. Az üzleti kockázat minden

esetben résztvevőt terheli.

8. Egyéb rendelkezések

8.1

A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a www.baloghlevente.com weboldalon található, melyet

résztvevő a regisztrációval elfogad.

8.2

Társaságunk fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a tanácsadás helyszíne, időpontja, egyéb

körülményei megváltozhatnak, ebből eredő igényt résztvevő társaságunkkal szemben nem

érvényesítheti.

8.4

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő, annak teljesítésével kapcsolatos polgári

jogi felelősséget a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak szerint

társaságunk korlátozza a részvételi díj mértékéig, mely alól kivételt képez a szándékosan okozott,

illetve az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító károkozásért való felelősség. A

felelősség korlátozása kiterjed a szerződésen kívül okozott károkra is Társaságunk részéről.

8.5

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné válna, az a fennmaradó részek érvényességét nem

érinti.

 

Budapest, 2023. március 13.

bottom of page