ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. BEVEZETŐ

A CÁPÁKINVEST Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó utca 2., cégjegyzékszáma: 13 09 199083, továbbiakban „Adatkezelő”, vagy „Társaság”) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendeletének (2016. április 27.) (további említése esetén, mint „Rendelet”, vagy „GDPR-rendelet”)  rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el, aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Jelen Tájékoztató elsődleges célja az, hogy a CÁPÁKINVEST Kft. által biztosított üzleti tanácsadásra jelentkezők részére valamennyi ahhoz szükséges információt biztosítsa, mely alapján a résztvevők személyes adataik kezeléséről tájékozott döntést hozhatnak. 

A CÁPÁKINVEST Kft. az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározza a szolgáltató által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, jogalapját. Továbbá biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a kezelt személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. A CÁPÁKINVEST Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt.  

Adatkezelő és a vele szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozó tiszteletben tartják az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Adatkezelő felelősséget vállal a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozó tevékenysége szabályszerűségéért, kellő gondossággal jár el a személyes adatok adatfeldolgozónak történő átadása esetén. Adatkezelő kizárólag Tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozót veszi igénybe tevékenysége során a kezelt személyes adatokat kizárólag a lentebb megjelölt adatfeldolgozónak adja át. 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt, mint az adatkezeléssel érintettet, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, Önnek milyen jogosultságai vannak az adatkezeléssel összefüggésben, milyen adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségei vannak.

A személyes adatok kezelését – a fent idézett Rendeleten túlmenően - az   információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza, vagy forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a jelen tájékoztatóban is feltüntetett elérhetőségeken.

Társaságunk az adatkezelési tevékenysége során az alábbi szabályok betartásával jár el:

Az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja az adatkezeléssel érintettet az adatkezelési szabályokról. Társaságunk az adatkezelő tevékenysége során minden esetben érvényesíti a célhoz kötöttség elvét, meghatározott céllal gyűjt, kezel és használ fel adatokat, eleget tesz az adattakarékosság elvének. Ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatok a célhoz kötöttség keretein belül pontosak, naprakészek, megbízhatóak és teljesek legyenek. 

Az üzleti tanácsadásra való jelentkezés során megadott személyes adatokat az adatkezelő az üzleti tanácsadás lebonyolításához szükséges ideig, valamint ezen túl is annyi ideig őrzi meg, hogy teljesíthesse a tanácsadással kapcsolatos kötelezettségeit. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:

www.baloghlevente.com

II. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő neve: CÁPÁKINVEST Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó utca 2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: capakinvest@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 13-09-199083

Adószáma: 26705293-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma:

A tárhely-szolgáltató neve, címe: Wix.com LTD 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel VAT ID : EU442008451

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név: Horváth Erika

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó utca 2. 

E-mail: horvath.erika@vizangyal.hu

Telefon: +36 70 333 3032

III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Rendelet, GDPR-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelet (2016. április 27.);

Infotv: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu

IV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSRA VALÓ JELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszik.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”). Az Adatkezelő a személyes adatokat mindenkor meghatározott célból, szükséges mértékben, megfelelő jogalappal kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

A személyes adatok gyűjtése tehát csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, azokat Társaságunk nem kezeli ezen célokkal össze nem egyeztethető módon. A GDPR. 89. cikk (1) bekezdése szerint nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság” elve).

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat töröljék vagy helyesbítsék („pontosság” elve).

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR. 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság” elve).  

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg” elve).

Az adatkezelő felelős a fentieknek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság” elve).

1. Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a CÁPÁKINVEST Kft. által nyújtott üzleti tanácsadás szervezése és lebonyolítása, az érintettek telefonon, illetve e-mailben történő megkeresése.

Törvényi előírás alapján kezeli az Adatkezelő a személyes adatokat számlázási, számviteli kötelezettségének teljesítése során, így különösen, de nem kizárólagosan a számvitelről szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az egyes adónemekről szóló törvények alapján.

Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli Társaságunk a személyes adatokat az alábbi esetekben: üzleti tanácsadáson való részvételhez szükséges jelentkezés, tájékoztató elektronikus levelek küldése, telefonos megkeresés, üzleti tanácsadás szervezése.  A résztvevők a jelentkezési lap kitöltésével hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és gyűjtéséhez az előbbiekben meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében. 

2. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

 

Személyes adatok megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Törvényi előírás alapján kezelt

adatok

Számviteli bizonylatok adatai

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

 

 

 

 

Személyes adat megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatok

 

(A hozzájárulás visszavonása módjáról az Érintett a Tájékoztató későbbi részeiben tájékozódhat)

Név, E-mail cím, telefonszám, cím, gazdasági társaság, cég megnevezése, a tanácsadás tárgyát képező ügy megjelölése 

A szerződéses jogviszony megszűnése

 

Az érintettek köre: a weboldalon az üzleti tanácsadásra jelentkező érdeklődő/résztvevő valamennyi érintett.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat a CÁPÁKINVEST Kft. sales és marketing munkatársai, továbbá könyvelési adózási feladatokat ellátó munkavállalóik, partnereik kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. A személyes adatokat Társaság adatfeldolgozói felé továbbíthatja.   

Érintett személyes adatai a CÁPÁKINVEST Kft. által kizárólagosan használt adatbázisban a Wix.com LTD – mint adatfeldolgozó – szerverén kerülnek rögzítésre és tárolásra. Érintett elfogadja és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény időtartama alatt a CÁPÁKINVEST Kft. a személyes adatait tárolja és kezelje. 

Elektronikus regisztráció alkalmával a tanácsadás résztvevőinek személyes adatait SSL technológiával védjük, ilyen kapcsolaton keresztül jut el Adatfeldolgozó és Adatkezelő szervereire, így biztosított, hogy arra fel nem jogosított személyek az adatokhoz nem férnek hozzá. 

A személyes adatok kezelése kizárólag az üzleti tanácsadás szervezése és lebonyolítása érdekében történik. Az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy Adatkezelő eleget tehessen a szerződésben vállalt kötelezettségeinek.  

Az ÁSZF elfogadásával Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a tanácsadáson készült képfelvételeket Adatkezelő marketing célra felhasználhatja, az érintett személyiségi jogainak megsértése nélkül e felvételeket honlapján, illetve a közösségi médiában nyilvánosságra hozhatja.

VI. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a CÁPÁKINVEST Korlátolt Felelősségű Társaság 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó utca 2. alatti címen,

- e-mail útján capakinvest@gmail.com e-mail címen,

- telefonon +36-        a számon.

 

VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

A Weboldal használata anonim felhasználó-azonosítók (úgynevezett cookie vagy süti) segítségével történik.  Ezek alkalmazása Érintett elfogadásával valósul meg. Érintettnek lehetősége van a cookie-kat elutasítani a weboldal használatának megkezdésekor. Az elutasítás azzal járhat, hogy a weboldal nem tud teljes mértékben igazodni a felhasználó igényeihez és lehetőségeihez. 

Az Adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz.

A cookie tehát egy olyan jelsorozat, amely a weboldal használatával – hozzájárulás esetén - Érintett számítógépére kerül. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak a számítógép felismerésére alkalmas. A megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásához válhat szükségessé a weboldalak üzemeltetői részéről az, hogy a felhasználói szokásokat megismerjék. Ennek lehet az eszköze a cookie. 

Érintett beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy ilyen azonosító jel ne kerüljön a számítógépére, illetve a cookie alkalmazására korábban megadott engedélyét később is visszavonhatja, a cookie-t törölheti. Ennek következménye az lehet, hogy a weboldal nem a felhasználó igényeihez igazítottan működik. 

VIII. FELHASZNÁLÓ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Felhasználó személyes adatainak kezelése során bekövetkezett vélt vagy valós incidens esetében jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, jogosult továbbá pert indítani a – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt:

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:         1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon:           +36 (1) 391-1400

Fax:                 +36 (1) 391-1410

Web:                naih.hu

E-mail:             ugyfelszolgalat@naih.hu

 

IX. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

- postai úton a CÁPÁKINVEST Korlátolt Felelősségű Társaság 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó utca 2. alatti címen,

- e-mail útján capakinvest@gmail.com e-mail címen,

- telefonon +36-        a számon.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

X. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

XI. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

XII. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

XIII. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2021.10.13.